Proiectul prezentat în acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
    

"Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea în aria europeană de cercetare"
PERFORM-ERA

Prezentare proiect

Proiectul strategic "Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea in aria europeană de cercetare" (PERFORM-ERA) ID 57649 este finanţat prin programul de fonduri structurale POS-DRU. Proiectul este coordonat de Prorectoratul Ştiinţific al Universtităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

Coordonator: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi(www.tuiasi.ro)

Echipa de implementare a proiectului
         Echipa de management
                  • Manager de proiect: Prof. dr. ing. Marcel Popa
                  • Director executiv: Prof. dr. ing. Liviu Goraş
                  • Responsabil ştiinţific: Prof. dr. ing. Carmen Teodosiu
                  • Responsabil financiar: Ec. Mihaela Roşu
                  • Responsabil juridic: Jr. Mirela Troia
         Echipa de tutori
         Personal administrativ

În implementarea proiectului sunt implicate 5 facultăţi din Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi:
         Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
         Facultatea de Automatică şi Calculatoare
         Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
         Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
         Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului


Partener: Universitatea "Politehnica" din Timişoara (www.upt.ro)

                 • Responsabil proiect: Prof. dr. ing. Nicolae Vaszilcsin
 
Buget total proiect: 20.813.320 RON, din care finanţare nerambursabilă 20.016.735 RON.
 
Domenii de cercetare postdoctorală:
  1. Mediu - Dezvoltare durabilă
  2. Materiale performante
  3. Calculatoare şi tehnologia informaţiei
  4. Tehnologii inovative
 
Tineri cercetători cu titlul de doctor sprijiniţi prin proiect: 54, din care 39 în cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi şi 15 în cadrul Universitaţii "Politehnica" din Timişoara.
Bursele postdoctorale sunt acordate pentru 34 de luni (2010 - 2013) şi respectiv24 de luni (2011 - 2013), în conformitate cu cererea de finanţare a proiectului

 

Proiectul vizează susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domenii interdisciplinare, precum şi cooperarea internaţională cu universităţi prestigioase din Europa, cum ar fi: Vienna University of Technology, Technical University of Munchen, Technical University of Denmark, University of Manchester, Technical University of Lisbon, Universite de Mulhouse, Universite Claude Bernard de Lyon (Franţa), Universite du Pau et du Pays de L'Adour (Franţa), Delft University of Technology (Olanda) etc.
 
Obiective generale:
• Formarea unei generaţii de cercetători de excepţie, competitivă pe piaţa muncii modernă şi flexibilă, prin continuarea pregătirii în cadrul unui program postdoctoral integrat, interdiciplinar.
• Proiectul vizează perfecţionarea continuă a resurselor umane, ceea ce le va asigura integrarea în aria europeană a educaţiei (EHEA) şi cercetării (ERA), dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere, cu efectul obţinerii unor rezultate ştiinţifice de vârf, prioritare, ce vor asigura creşterea performanţei şi vizibilităţii învăţământului şi cercetării româneşti pe plan internaţional.
 
Obiective specifice ale proiectului:
1. Crearea unei scoli postdoctorale in care vor activa un numar de 54 cercetatori cu titlul de doctor; stimularea si dezvoltarea de programe tematice interdisciplinare, prin identificarea de teme de interes comun ale nucleelor ce vor activa in cadrul scolilor, in domenii prioritare (tehnologiile societatii informationale, energie, mediu, biotehnologii, materiale si produse inovative) din cadrul Strategiei Nationale si Europene de CDI 2007-2013.
2. Cresterea capitalului uman si a competitivitatii sale prin selectia unor doctori specializati in domeniile prioritare, carora li se vor acorda burse motivante, pentru a-si continua cercetarile in cadrul programelor post-doc desfasurate in Romania,cu intentia declarata de a reduce fenomenul brain-drain.
3. Utilizarea optima si intensiva a infrastructurii performante de cercetare de care dispun institutiile partenere, a platformelor si laboratoarelor de cercetare, avand ca efect cunoasterea si asimilarea de catre tinerii cercetatori a tehnicilor si aparaturii celor mai moderne.
4. Imbunatatirea mobilitatii academice nationale si internationale a cercetatorilor asigurand contactul acestora cu cercetarea de inalt nivel din CE, dezvoltand noi colaborari si parteneriate cu unitati de cercetare si invatamant din strainatate.
5. Consolidarea colaborarilor nationale si transnationale, precum si dezvoltarea de noi parteneriate in domeniile prioritare de cercetare la nivel national si european,cu precadere a celor cu caracter interdisciplinar, cu scopul crearii unor retele de cercetare, inclusiv prin participarea unor unitati de productie, activitati la care tinerii isi vor aduce aportul.
6. Asimilarea cercetatorilor post-doc ca membri ai comunitatii academice si antrenarea lor in activitati specifice ale mediului universitar (invatamant, cercetare).
 
Activităţi
Anul I         1 aprilie 2010 - 31 martie 2011
A1.1. Informare si publicitate prin mijloace mass-media si prin alte forme asupra proiectului si publicarea pozitiilor postdoc.
A1.2. Selectia candidatilor (pentru 34 luni vacante); Conceperea/incheierea contractelor de studii postdoctorale conform legislatiei in vigoare si normelor interne ale institutiei; Alcatuirea portofoliului de teme de cercetare interdisciplinare in domenii proritare.
A1.3.Selectia candidatilor (pentru 24 luni);Conceperea/incheierea contractelor de studii postdoctorale conform legislatiei in vigoare si normelor interne ale institutiei; Alcatuirea portofoliului de teme de cercetare interdisciplinare in domenii proritare.
A1.4. Workshop destinat initierii proiectului.
A1.5. Crearea/dezvoltarea unei baze de date si a unui site de internet privind programul post-doctoral incluzand si o sectiune de intranet ;
A1.6. Desfasurarea de activitati si actiuni inovatoare in cadrul programului postdoctoral (ex. crearea de echipe de cercetare de tipul «tutore – postdoctorand» pe temele de cercetare propuse, training pe aparate perfornante)
A1.7. Acordarea de sprijin financiar postdoctoranzilor sub forma de burse
A1.8. Dezvoltarea coerenta si complementara a infrastructurii prin achizitii de aparatura performanta, tehnica IT si multimedia si/sau up-gradarea celor existente
A1.9. Sprijinirea activitatii de publicare a rezultatelor cercetarii si asigurarea accesului postdoctoranzilor la baze de date internationale
A1.10. Activitati nationale/transnationale: mobilitati ale postdoc prin stagii, participare la manifestari stiintifice,vizite de studiu;mobilitati echipa implementare pt stabiliri de noi parteneriate/consolidare a celor existente/participare la activitati de cercetare specifice postdoctoranzilor
A1.11. Organizarea de intalniri ale cercetatorilor postdoc in cadrul nucleelor scolii post-doctorale din care fac parte; Organizarea de workshopuri destinate diseminarii rezultatelor proiectului la sfarsitul primului an de derulare;
A1.12. Activitati monitorizare(activitate postdoctoranzi /tutori; activitati de indrumare stiintifica a postdoctoranzilor de catre tutori), managementului, informare/publicitate, management financiar/resurselor umane,monitorizare mobilitati,urmarirea indicatorilor de performanta
 
Anul II         1 aprilie 2011 - 31 martie 2012
A.2.1. Asigurarea sprijinului financiar postdoctoranzilor sub forma de burse
A2.2. Dezvoltarea coerenta si complementara a infrastructurii prin achizitii de aparatura performanta, tehnica IT si multimedia si/sau up-gradarea celor existente
A2.3. Actualizarea si intretinerea site-ului si bazei de date privind programele postdoctorale
A2.4. Activitati inovatoare destinate sustinerii caracterului interdisciplinar prin stimularea realizarii temelor de cercetare in cooperare cu universitati/centre de cercetare europene;
A2.5. Sprijinirea activitatii de publicare si depunerii de propuneri de inventii in scopul valorificarii rezultatelor ce se vor dovedi aplicabile
A2.6. Introducerea de module specific de pregatire (modelare si simulare matematica, etica in cercetare, inventica, managementul proiectelor de cercetare) si de formare privind nediscriminarea, dezvoltarea durabila si protectia mediului;
A2.7. Activitati nationale/transnationale: mobilitati ale postdoc prin stagii, participare la manifestari stiintifice,vizite de studiu;mobilitati echipa implementare pt stabiliri de noi parteneriate/consolidare a celor existente/participare la activitati de cercetare specifice postdoctoranzilor
A2.8. Elaborarea ghidului de bune practici in cadrul proiectului;
A2.9. Activitati de diseminare a rezultatelor cercetarii si ale proiectului:organizare seminarii; organizarea de workshop destinat diseminarii rezultatelor proiectului/a bunelor practici dupa al doilea an; organizare workshopuri tematice interdisciplinare cu participarea de specialisti din CE
A2.10. Activitati monitorizare(activitate postdoctoranzi /tutori; activitati de indrumare stiintifica a postdoctoranzilor de catre tutori), managementului, informare/publicitate, management financiar/resurselor umane,monitorizare mobilitati,urmarirea indicatorilor de performanta
A2.11. Selectia candidatilor; incheierea contractelor de studii postodoctorale conform legislatiei in vigoare si normelor interne ale institutiei; alcatuirea portofoliului de teme de cercetare interdisciplinare in domeniile prioritare

Anul III
         1 aprilie 2012 - 31 martie 2013
A3.1. Asigurarea sprijinului financiar postdoctoranzilor sub forma de burse
A3.2. Dezvoltarea coerenta si complementara a infrastructurii prin achizitii de aparatura performanta, tehnica IT si multimedia si/sau up-gradarea celor existente
A3.3. Actualizarea si intretinerea bazei de date privind programele post-doctorale
A3.4. Activitati nationale/transnationale: mobilitati ale postdoc prin stagii, participare la manifestari stiintifice,vizite de studiu;mobilitati echipa implementare pt stabiliri de noi parteneriate/consolidare a celor existente/participare la activitati de cercetare specifice postdoctoranzilor
A3.5. Sprijinirea activitatii de publicare si depunerii de propuneri de inventii in scopul valorificarii rezultatelor cercetarii din domenii prioritare
A3.6.Activitati diseminare a rezultatelor cercetarii si ale proiectului:organizare seminarii/workshop;organizare workshopuri tematice cu participarea de specialisti din CE; organizarea de workshop de finalizare/bune practici la sfarsitul proiectului
A3.7. Activitati monitorizare(activitate postdoctoranzi /tutori; activitati de indrumare stiintifica a postdoctoranzilor de catre tutori), managementului, informare/publicitate, management financiar/resurselor umane,monitorizare mobilitati,urmarirea indicatorilor de performanta

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

"Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea în aria europeană de cercetare"

PERFORM-ERA

ID - 57649

2010 - 2013

 POSDRU/89/1.5/S/57649

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

 Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.5: Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării